Wspólne rozliczenie pit-online małżonków

 

       W pierwszych miesiącach roku kalendarzowego każdy z małżonków ma obowiązek złożenia zeznania PIT za miniony rok podatkowy. Małżonkowie mogą złożyć wspólne rozliczenie PIT 2016, jeśli spełniają postawione przez ustawodawcę wymogi.
       Warunki uprawniające do wspólnego rozliczenia małżonków

       Małżonkowie mogą wspólnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym albo rozliczyć wspólny pit online, jeżeli:

  • opodatkowują swoje dochody na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej,
  • byli w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
  • posiadali przez cały rok ustrój wspólności majątkowej,
  • nie korzystali z innych form opodatkowania swoich dochodów: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (poza najmem prywatnym), podatku liniowego lub podatku tonażowego.

       Młode pary, które w roku podatkowym zawarły małżeństwo, wspólne rozliczenie pit będą mogły złożyć dopiero po pierwszej rocznicy ślubu. Małżonkowie rozwiedzeni lub będący w separacji mogą rozliczyć się wspólnie, jeżeli wyrok sądowy nie uprawomocnił się w rozliczanym roku podatkowym. Prawomocny wyrok o separacji lub rozwodzie nie pozwala na wspólne rozliczenie.

       Łączne rozliczenie podatku jest możliwe w przypadku wdów i wdowców, którzy w roku podatkowym mieli wspólność majątkową z małżonkiem, który:

       1) małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, a związek małżeński był zawarty przed rozpoczęciem roku,

       2) małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego, w związku małżeńskim byli przez cały rok podatkowy.

       Brak jakichkolwiek przychodów lub uzyskanie dochodu w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku nie jest przeszkodą dla wspólnego rozliczenia małżonków.

       Sposób wypełnienia wspólnej deklaracji

       Małżeństwa rozliczające się wspólnie wypełniają przeznaczony do wykazania dochodów opodatkowanych według skali formularz PIT 36 lub PIT 37. Oba formularze dostępne są w wersji interaktywnej i można wypełnić każdy pit online. Trzeba pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego pola o wspólnym rozliczeniu. Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z oświadczeniem woli obojga podatników oraz udzieleniem pełnomocnictwa małżonkowi składającemu podpis. Nie jest wymagane jak wcześniej złożenie oddzielnego pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym. W przypadku, gdy małżonkowie mieszkają w odległych od siebie miejscowościach i podlegają różnym urzędom skarbowym, wspólną deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania jednego z małżonków Obliczenie podatku od wspólnych dochodów Na wspólnej deklaracji małżonków podatek oblicza się od połowy sumy ich dochodów, a następnie wynik mnoży przez dwa.

       Taki mechanizm rozliczenia jest korzystny w przypadku znacznej różnicy w dochodach małżonków. Jeśli ich dochody są porównywalne, nie odczują korzyści ze wspólnego rozliczenia podatku. W przypadku zerowych dochodów jednego z małżonków korzyścią będzie odliczenie kwoty wolnej od podatku i zmniejszenie podatku o 556,02 zł. Jeśli wspólne rozliczenie spowoduje uniknięcie drugiego progu podatkowego, korzyścią będzie obniżenie zobowiąznia podatkowego przez zastosowanie stawki 18% zamiast 32%.

       Przykład:

       Dochód do opodatkowania pana Aleksandra za 2016 rok wynióśł 150 000,00 zł. Żona nie uzyskała dochodów. Przy rozliczeniu indywidualnym pan Aleksander od kwoty przekraczającej pierwszy próg 85 528 zł zapłaci 32% podatek.

       Przy wspólnym rozliczeniu podatek obliczany jest od połowy łącznych dochodów, czyli od kwoty 75 000. zł. Podatek będzie naliczony według 18% stawki obowiązującej w pierwszym progu.

       Poza tym kwota zmniejszająca podatek 556, 02 zł będzie odliczona dwukrotnie.

       Korzyści w przypadku wspólnego rozliczenia pana Aleksandra z żoną wynikają zarówno z zastosowania niższej stawki podatku, jak i z podwójnego odliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

       Termin i sposób złożenia zeznania wspólnej deklaracji

       Wspólne zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT 37 trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, który rozliczamy. W roku 2017 termin zostaje wydłużony do 2 maja (pierwszy dzień roboczy po wolnym 30 kwietnia). Jeśli z rozliczenia rocznego wynika podatek do zapłacenia, należy wpłacić go w tym samym czasie. Nadpłatę podatku urząd skarbowy zwróci w ciągu trzech miesięcy.

       Dotrzymanie ustawowego terminu rozliczenia pit jest bardzo ważne, gdyż łączne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe, gdy złożymy deklarację roczną po terminie. Poza tym za opóźnienia przewidziane są sankcje karno skarbowe.

       Rozliczenie pit-online łatwo wykonać z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program jest darmowy, dostępny dla każdego użytkownika sieci internetowej na dowolnym urządzeniu (komputerze, laptopie, palmtopie, smartfonie). Korzystać można z niego przez całą dobę w we wszystkie dni tygodnia. Program jest aktualizowany zgodnie ze zmianami w prawie podatkowym , wykonuje wszystkie obliczenia zgodnie z obowiązującymi regułami. Nie trzeba wczytywać się w zawiłe przepisy podatkowe, sprawdzać aktualnie obowiązujących progów, stawek podatkowych, limitów odliczeń. Po wysłaniu zeznania pit- online można pobrać potwierdzenie złożenia zeznania -UPO.

       PITax.pl Łatwe podatki oferuje nie tylko możliwość bezpłatnego, wygodnego i poprawnego rozliczenia deklaracji podatkowych, ale też dostęp do obszernej bazy wiedzy podatkowej i pomoc ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

      Prześlij znajomym:        

Reklamy

Ostatnio na forum

Właśiciel serwisu